Exoskeleton Allows Man Who is Paralyzed to Walk

This brain-controlled exoskeleton allowed a man who is paralyzed to walk again.